Infokiri nr 4

detsember 2018

TÕN 2018

19.–26. oktoobrini toimus traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN). 19. oktoobril leidis Eesti Filmimuuseumis aset 21. täiskasvanud õppija nädala avaüritus, kus  kuulutati välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta õppijasõbralik tööandja ja aasta õpitegu. Laureaatidega saab tutvuda SIIN.

Avaürituse video

22. täiskasvanuhariduse foorum

26.oktoobril   toimus 22. täiskasvanuhariduse foorum, mille eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020–2035. Haridus- ja teadusministeerium on alustanud hariduse, teaduse, keele- ja noortevaldkondade pikaajalist strateegilist planeerimist. Osalejad pakkusid strateegiasse julgeid ideid ja lahendusi, mis suunavad meie tegevust järgmistel kümnenditel.
Teema käsitlemine jätkub järelfoorumil 14. veebruaril 2019.

Täiskasvanuhariduse foorumi salvestus

Täiskasvanud õppijate foorum (TÕF)

9. novembril toimus ETKA Andras eestvedamisel järjekordne täiskasvanud õppijate foorum. Neljateistkümnenda foorumi läbiv teema oli “Õppimine kui kingitus endale ja saja-aastasele Eestile”. Foorumil osales ühtekokku 67 täiskasvanud õppijat ja nende toetajat. Loe edasi....

Täiskasvanud õppijate foorumi salvestus

Täiskasvanute koolitajad

Koolitajate read täienesid uute kutse saajatega. Sügisvoorus said täiskasvanute koolita kutse 31 inimest ja täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutse 1 inimene.
Kokku omab täiskasvanute koolitaja kutset 421 inimest ja täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri kutset 4 inimest.
Kokku on Eestis 425 kutsega täiskasvanute koolitajat.

13. novembril toimus teine koolitajate koostööseminar. Noorsootöö kutse taotlemisest andis ülevaate Birgit Rasmussen. Anneli Entson Tööandjate Keskliidust tutvustas 2018. aasta tööandjate manifesti elukestva õppe osa. Marin Johnson andis ülevaate hindaja pilgu läbi kutse taotlemise protsessist ja Larissa Jõgi käsitles koolitaja professionaalsuse teemat.

23. novembril tutvustas Andras Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu sisekoolituse konverentsil “Mida peab teadma täna, et olla valmis homseks?” Erasmus+ projekti “KA2” raames valminud täiskasvanute koolitajate raamõppekava ja selle kasutamise võimalusi. Raamõppekava on kättesaadav SIIN

Piirkondades jätkuvad tegevused täiskasvanute koolitajatele.
Kõigil huvilistel on võimalik liituda piirkondlike koolitajate töötubadega.
Eestvedajate kontaktid SIIN

Koolitajate võrgustiku video

Koostöö raamatukogudega

28. novembril toimus Vabamus raamatukoguhoidjate võrgustiku seminar. Osalejad said ülevaate piirkondlikust koostööst ja elukestva õppe populariseerimisest. Seminaril tutvustati haridus- ja teadusstrateegia 2021–2035 loomeprotsessi. Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino arutles teemal “Masinõpe ja elukestev mõtlemine” ning Ülle Talihärm kultuuriministeeriumist käsitles elukestva õppe rolli raamatukogudes.

Raamatukoguhoidjate võrgustiku video

Koostöö täiskasvanute gümnaasiumitega

13.–14. novembril toimus Tallinnas seminar TG juhtkondadele. Avaettekandega esines Urve Mets (SA Kutsekoda), kes tutvustas tööturu tulevikutrende. Arutleti, mida peab praeguses haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

Seminari töötube viis läbi koolitaja Riina Kütt, kes tegi põhjaliku ülevaate projekti “Teisel ringil targaks” vahearuannete analüüsi tulemustest. Pärast seda reflekteeriti ühiselt tehtut, tutvuti koolide parimate praktikatega ja kavandati tegevusi järgmiseks perioodiks. Projekti “Teisel ringil targaks” siht on õppijate arvu suurendamine täiskasvanute gümnaasiumis.

Seminar lõppes täiskasvanute gümnaasiumide juhtkondade ja Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikute kohtumisega. Oli hea võimalus tutvuda, tutvustada üksteisele oma tegevusi ning planeerida omavahelist koostööd.

Täiskasvanute gümnaasiumite võrgustiku video

Täiskasvanud õppijate saadikud

20.–21. septembril toimus Pärnus järjekordne õppijate saadikute seminar teemal “Toetamine kui koostöö”. 50 osaleja seas olid koos nii tegutsevad kui ka uued õppijate saadikud peaaegu kõigist täiskasvanute gümnaasiumidest üle Eesti. Loe edasi….

Täiskasvanud õppijate saadikute võrgustiku video

Kogukonna toel õppima

Ajavahemikul augustist detsembrini korraldasid Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikud 12 maakonnas külavanematele jt kogukonna eestvedajatele infoseminare. Seminaride eesmärk oli edastada täiskasvanuhariduse teavet ja ärgitada kogukondi toetama oma inimeste tagasipöördumist õppesse.

14.–15. novembril toimus Tallinnas võrgustiku seminar, kus keskenduti täiskasvanute gümnaasiumide, noortekeskuste, külavanemate ja Kodukandi täiskasvanuhariduse saadikute omavahelisele koostööle. Lisaks tehti kokkuvõtteid möödunud perioodist ja arutati järgmise aasta plaane. Töötubades lihviti saadikutele vajalikke suhtlemise ja kontakti loomise oskusi. Tõdeti, et tähelepanu, mõistev suhtumine ja kogukonna toetus aitavad inimestel jätkata pooleli jäänud haridusteed.

Kogukonna toel õppima võrgustiku video

AGENDA

Jätkusid kavandatud teavitustegevused madala haridustaseme ja aegunud oskustega väikelaste vanematele ninga lasteaedade juhtkondadele ja personalile. Loe edasi...

Koostöö omavalitsustega

7. novembril Rakveres toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäeval tegi Andras ülevaate täiskasvanuhariduse hetkeseisust ja KOVide rollist ning võimalustest selle edendamisel.

Suurenes elukestvas õppes osalemise protsent

2017. aastal oli elukestvas õppes osalejaid 17,2%, selle aasta teise kvartali tulemuste põhjal on osalejaid 21,4%.

2017. aastal oli madala haridustasemega õppijaid, kes õppima asusid, 6,9%, selle aasta teise kvartali tulemuste põhjal aga 7,8%.

 

ETKA Andras

andras@andras.ee
+372 6211671
www.andras.ee

Facebook
MailerLite